Projekt rozvoj platformy ORION a podpora toku informací, produktů a financí v řetězci dodavatel-odběratel-koncový zákazník

Cílem projektu je rozvoj stávající platformy ORION a podpora toku informací, produktů a financí mezi subjekty v řetězci dodavatel-odběratel-koncový zákazník. Existující platforma ORION, která aktuálně propojuje tisíce protistran díky výměně a integraci elektronických dokumentů jako jsou objednávky, dodací listy nebo faktury, se obohatí o systémy, které podpoří další zefektivnění výměny informací mezi jednotlivými subjekty v odběratelsko-dodavatelském řetězci a vedle zrychlení procesů mezi dodavateli a obchodníky se zaměří také na cílové zákazníky.

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/15_005/0002232

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Záměr projektu je plně v souladu s cíli programu ICT a sdílené služby, neboť naplňuje Specifický cíl prioritní osy – 2. Rozvoj firem, Operačního programu Podnikání a inovace, konkrétně zintenzivnit rozvoj informačních a komunikačních technologií (vývoj nových funkcionalit IS) a dále podpořit tvorbu nových pracovních míst v ICT sektoru, a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a růstu ICT sektoru v České republice.